НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ-Стара Загора провери 79 обекта през ноември 2015 г.

17.12.2015 г.
Сто и четири контролни проверки на 79 обекта извършиха експертите на РИОСВ – Стара Загора през ноември 2015 г. Шестдесет и девет от тях са планирани, а 35 – извънредни - по сигнали и за изпълнение на издадени предписания по законите за биологичното разнообразие и управлението на отпадъците.
          За установени несъответствия в прилагането на екологичното законодателство са издадени 33 предписания и са съставени 9 акта. За извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали без необходимото разрешение, в нарушение на Закона за управление на отпадъците, две физически лица от с. Сотиря и град Стралджа ще бъдат глобени. Акт за административно нарушение е съставен на дружество за производство на пожарогасителни прахове „Сипо трейдинг“ в град Стара Загора,  което не е представило оценка за безопасност на съхранение на опасни вещества и на „Папас олио” АД, гр. Ямбол за заустване на отпадъчни води без разрешително по Закона за водите. Административно - наказателна процедура е стартирана срещу „Лукойл България” ЕООД, гр. София за замърсяване на земеделски земи от разлив на нефтопродукти в землищата на селата Кортен и Ценино, община Нова Загора. Четири акта за административни нарушения са наложени през ноември и на „Брикел“ ЕАД. Два от тях са за неизпълнени предписания, с които е изискано да се намалят емисиите на серен диоксид и два за неизпълнени условия в комплексното им разрешително в част „Емисии в атмосферата“.
            През ноември е наложена една нова ежемесечна санкция за замърсяване на компонентите на околната среда над допустимите норми на „Репродуктор по свиневъдство” АД с. Калчево, общ. Тунджа за превишение на индивидуалните емисионни ограничения за заустваните отпадъчни води по показател „общ азот” в размер на 227лв.
 
Преведените суми от наложени санкции, включително и през предходни периоди, са на обща стойност 2 397,13 лв.