НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора провери 59 обекта през декември

16.01.2018 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора извършиха 67 проверки на 59 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска област през последния месец на 2017 г. Проверки са извършени по годишен план, по сигнали на граждани и по последващ контрол за изпълнение на дадени предписания.
За периода са дадени 42 предписания за отстраняване на нарушения, съставен е един акт по Закона за водите и са издадени 16 наказателни постановления на стойност 40 500 лв. Събраната сума от наложени санкции, включително и за предишни периоди е 2666 лв. Получената сума е разпределена на общините на чиято територия е санкционирания субект. Най - голяма сума в размер на 1 636,80 лв. е преведена на община Стара Загора.
Осем наказателни постановления в размер от 100 лв. до 500 лв. са наложени на физически и юридически лица за нарушения на забрани за разораване на пасища и мери в защитени зони „Адата Тунджа” и „Сакар”. На два обекта – в Стара Загора и в село Елхово, община Николаево са наложени имуществени санкции по 2000 лв. за неизпълнение на дадени предписания и в размер на 4000 лв. - на обект в град Твърдица. Физическо лице от новозагорското село Загорци е глобено с 2000 лв. за нерегламентирано изгаряне на отпадъци . За нарушения на Закон за водите са наложени  две санкции от 3000 лв. и 6000 лв. на дружества от  Ямбол и Стара Загора.  Имуществена санкция от 5000 лв. е наложена на животновъден обект в село Елхово, община Николаево за замърсяване на съседни имоти с течен торов отпад. За неизпълнение на условие в комплексно разрешително, дружество в град Гълъбово е санкционирано с 15 000 лв.
През декември приключи и контролната дейност  на проектите по „Чиста околна среда” към ПУДООС. За територията на РИОСВ – Стара Загора в кампанията през 2017 г. бяха одобрени, финансирани и изпълнени 35 проекта на общини, кметства, училища и детски заведения на обща стойност 271 103 лв. Заложените дейности включваха озеленяване, облагородяване, изграждане на детски и спортни площадки, „горски” класни стаи, поставяне на съдове за отпадъци и др.