НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора провери 168 обекти от началото на годината

19.03.2019 г.
Експертите на РИОСВ – Стара Загора провериха 168 обекти и дейности в Старозагорска, Сливенска и Ямболска област от началото на годината. При извършения контрол са издали 136 предписания и са стартирали 19 акта за установяване на административни нарушения. Най-голям брой нарушения са установени при прилагане изискванията на законите за водите (5 броя) и биологичното разнообразие (4 броя).
Издадените за същия период наказателни постановления от директора са 20 и са на стойност 84 900 лв. Три наказателни постановления на стойност  500 лв. са наложени на фирма от град Котел за неизвършване на собствени периодични измервания по компонент въздух и фактор шум. Две имуществени санкции по 12 000 лв. са наложени на обекти в град Казанлък за това, че не са извършили регистрация по Регламента REACH. На две фирми с площадки в село Дъбово, община Мъглиж, и град Ямбол - за нарушения по Закона за чистота на атмосферния въздух са наложени санкции общо в размер на 3 200 лв. За установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения, въведени с разрешителните от басейновите дирекции или комплексните разрешителни, са издадени 5 наказателни постановления общо за 34 700 лв. за обекти в градовете Котел, Казанлък, Мъглиж и Сливен и село Калчево, община Тунджа. Фирма в град Котел е санкционирана с 5 000 лв. за неизпълнение на изискванията за оборудване на бензиностанцията със система за улавяне на бензиновите пари. За неизпълнение на условие в комплексно разрешително е издадено наказателно постановление от 12 000 лв. на обект в град Гълъбово. Глоба от 1 700 лв. е наложена на физическо лице от село Чинтулово, община Сливен, за нерегламентирана дейност с черни и цветни метали. В град Стара Загора с 1 400 лв. е глобено физическо лице, което извършва дейност с излезли от употреба МПС-та без регистрация по Търговския закон, а за нерегламентирано изгаряне на отпадъци с 1500 лв. е санкционирано юридическо лице. Глоба от 200 лв. е наложена на физическо лице от Сливен за установено разораване в Защитена зона „Адата Тунджа”. За същото нарушение с 600 лв. е санкционирана фирма за друга зона от Европейската екологична мрежа „Натура 2000” - „Западна Странджа”. Последната наложена глоба от 100 лв. е на физическо лице от Стара Загора за продажба на препарирани защитени видове животни.
Една санкция в размер на 279 лв. за превишение на нормите за допустими емисии в атмосферния въздух е наложена на обект в община Стралджа.