НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора провери 122 обекта през август

21.09.2017 г.
През август експертите на РИОСВ–Стара Загора провериха 122 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области и издадоха 112 предписания.
За констатирани административни нарушения са съставили 10 акта. Пет от тях са за нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), три от които са за неизпълнение на дадени предписания. По два акта са установени нарушения на законите за управление на отпадъците и опазване на водите и един - по Закона за чистотата на атмосферния въздух.
Издадените наказателни постановления за периода са 5, на обща стойност 10 800 лв. С 2000 лв. е санкциониран обект в Твърдица за неизпълнение на дадено предписание. Две физически лица от Стара Загора и Ямбол са глобени с по 1400 лв. за извършване на дейности по съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС-та без необходимата регистрация по Закона за управление на отпадъците. За нарушения на Закона за водите обекти в град Раднево и село Калчево, община Ямбол, са санкционирани съответно с 2000 лв. и 4000 лв. за превишения на индивидуалните емисионни ограничения, въведени с издадените им разрешителни.
За констатирани наднормени замърсявания по компонент води са наложени 2 нови санкции по ЗООС. Обекти в село Зимница, община Мъглиж, и Гурково са санкционирани съответно със 733 лв. и 321 лв. за превишения на индивидуалните емисионни ограничения.
Общо събраните суми от наложени санкции са 1902 лв., които са разпределени на съответните общини, на чиято територия се намира санкционираният обект. Общините с най-големи суми са Стралджа (678,40 лв.) и Гурково (586,40 лв.).