НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора провери 108 обекта през май

21.06.2017 г.
Експертите на РИОСВ - Стара Загора извършиха 117 проверки на 108 обекта и са издали 94 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За периода са съставени 2 акта и издадено едно наказателно постановление. Събраните суми от наложени санкции са на обща стойност 5597 лв.
Акт е съставен на физическо лице от град Ямбол, за което се установи, че съхранява излезли от употреба моторни превозни средства без разрешително по Закона за управление на отпадъците. Вторият акт за установяване на административно нарушение е стартиран за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, въведени с издадено комплексно разрешително на обект в село Калчево, община Тунджа.
През май е издадено наказателно постановление в размер на 50000 лв. на юридическо лице от град Ямбол за извършване на дейност без комплексно разрешително, с което е нарушен Закона за опазване на околната среда (ЗООС), а инсталация е запечатана чрез пломбиране.
За периода не са налагани нови санкции по ЗООС, но събраните суми от наложени санкции в предишни периоди са на обща стойност 5597 лв. Получената сума е разпределена на общините, на чиято територия са санкционираните субекти. Най – големи суми са преведени на общини Стара Загора (3 799,20 лв.) и Стралджа (678,40 лв.).