НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора отчете превишение на нормата за серен диоксид в град Гълъбово

12.10.2014 г.
В часовете от 14 до 16 ч. днес е регистрирано превишение на алармен праг по показател серен диоксид в град Гълъбово. втоматичната измервателна станция в централната част на града регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид в три последователни часа. Отчетените концентрации са:
- в 14:00 часа - 2,6 пъти пределнодопустимата концентрация;
- в 15:00 часа - 2,9 пъти пределнодопустимата концентрация;
- в 16:00 часа - 1,99 пъти над пределнодопустимата концентрация
 
Източник на замърсяването със серен диоксид в град Гълъбово са топлоелектрическите централи от енергиен комплекс "Марица Изток". На операторите са издадени предписания за предприемане на незабавни мерки за намаляване на мощностите с цел ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух.
 
РИОСВ – Стара Загора уведоми компетентните институции в региона за прилагане на разработения за целта Оперативен план за действие за опазване здравето на населението.
 
Съгласно указания на Министерството на здравеопазването, мерките които следва да се предприемат от населението на град Гълъбово при превишаване на алармения праг за серен диоксид е да не напускат жилищните или работните помещения и да затворят плътно розорците, да избягват физическите дейности на открито до понижаване на концентрациите на серен диоксид.