НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ - Стара Загора образува 12 административно - наказателни процедури за нарушения в защитени зони от Натура 2000

27.07.2016 г.
Дванадесет административно-наказателни процедури образува РИОСВ - Стара Загора за установени нарушения на забрани в защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000.
 
При извършени контролни проверки на имоти в землищата на общините Болярово и Тополовград,  попадащи в границите на защитените зони „Западна Странджа” и „Сакар”, експертите от регионалната инспекция установиха нарушения на забраните, посочени в заповедите за обявяването им.  На място, чрез GPS – приемник, се установи, че са разорани пасища и мери  и са превърнати в обработваеми земи. Нарушителите са физически и юридически лица, кандидатствали за подпомагане по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и рамковата Директива за водите”. Съгласно Закона за биологичното разнообразие при установяване  на подобни нарушения се налага глоба за физическите лица от 100 до 1000 лв. и имуществена санкция за юридически лица от 200 до 5000 лв.
 
Зоните „Западна Странджа”  и „Сакар” са обявени за опазване на десетки видове диви птици и техните местообитания, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие като Царски орел, Скален орел, Белоопашат мишелов, Късопръста чучулига и др., които обитават териториите за изхранване и гнездене.