НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ - Стара Загора извърши проверка във връзка с подаден сигнал за замърсяване на р. Тунджа в гр. Ямбол

21.04.2020 г.
На 16.04.2020 г. във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ – Стара Загора за оцветяване в лилав цвят на р. Тунджа в гр. Ямбол е извършена проверка от експерти на РИОСВ – Стара Загора и Регионална лаборатория - Стара Загора към ИАОС. При проверката е взета една проба отпадъчни води от „Индустриален колектор“, част от Канализационната система на гр. Ямбол. Канализационнната система се експлоатира от „ВиК“ ЕООД, Ямбол и има издадено радзрешително за заустване на отпадъчни води от Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” (БД ИБР) - Пловдив. Взети са и две водни проби – повърхностна вода от река Тунджа в гр. Ямбол, преди и след заустването на “Индустриален колектор“ в р. Тунджа. След получаване на резултатите от физико-химичните анализи ще бъдат предприети нормативно определените действия съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за водите. 
По същия сигнал, отново на 16 април, е извършена проверка с пробонабиране и от „ВиК“ ЕООД, Ямбол, при която са взети две проби – от “Индустриален колектор“ и от първата шахта от уличната канализация на дружството ,,Е.Миролио‘‘. По данни на ВиК дружеството взетите водни проби имат бледо-лилав цвят и се касае за залпово изпускане.