НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора извърши последваща проверка на Депо за неопасни отпадъци в град Ямбол

28.03.2016 г.
Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора извършиха на 25 март  контролна проверка на Депо за неопасни отпадъци - Ямбол в землището на село Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол с оператор „Регионално депо –Ямбол“ ДЗЗД.
На място се констатира, че формираните инфилтратни води от депото се отвеждат в ретензионен басейн. За недопускане на преливането им, операторът е създал временна организация за извозване на инфилтрата в изсушителните полета на ПСОВ на „Ямболен“ АД, град Ямбол. 
В момента на проверката се установи, че цистерни с инфилтратни води се транспортират и отвеждат за съхранение в изсушителните полета на площадката на дружеството. Полетата са с бетонови дъна, предназначени за съхранение на замърсени води и утайки и са без технологична връзка с площадковата канализационна мрежа на завода и река Тунджа. При огледа не са установени разливи и замърсявания в района. За приетите инфилтратни води от депото, „Ямболен“ АД е представило количествена справка.
Проверен е и операторът на депото. След преглед на наличните документи е установено  нарушение на екологичната нормативната база и  ще бъдат предприети административно – наказателни мерки. На оператора „Регионално депо –Ямбол“ ДЗЗД е дадено предписание за представяне на всички документи, свързани с предаването, транспортирането и съхранението на инфилтратните води. 
Експертите на РИОСВ – Стара Загора ще продължат да осъществяват текущ и оперативен контрол за спазване на екологичното законодателство.