НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора извърши над 100 проверки през ноември

18.12.2018 г.
Експертите на РИОСВ-Стара Загора са извършиха 104 проверки на 96 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области. За констатирани пропуски в прилагането на екологичното законодателство са издадени 51 предписания и съставени 12 акта. 
За периода са издадени 3 наказателни постановления за 41 500 лв. Имуществена санкция от 4 500 лв. е наложена на юридическо лице от град Ямбол за превишения на индивидуалните емисионни ограничения в издаденото им от Басейнова дирекция - Пловдив разрешително за заустване на отпадъчни води. С 25 000 лв. за същото нарушение на Закона за водите е санкционирано и дружество от Казанлък. За неизпълнение на условие в комплексно разрешително имуществена санкция от 12 000 лв. е наложена на обект в град Сливен.