НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ-Стара Загора извърши 122 проверки през септември

26.10.2017 г.
Експертите на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Стара Загора извършиха 122 проверки на 118 обекта през септември. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 114 предписания. Съставени са 13 акта за административни нарушения и са издадени 5 наказателни постановления на стойност 71 100 лв. Събраните суми от наложени санкции, включително за предишни периоди, са 966 лв. и са преведени на общините, на чиято територия е санкционирания субект. Най-голяма сума е получила община Стралджа – 678, 40лв.
Съставени са 7 акта на физически и юридически лица, за които при контролна проверка е установено, че са извършвали разораване на пасища в защитени зони „Сакар”, „Западна Странджа” и „Адата Тунджа” от Европейската екологична мрежа „Натура 2000”, с което е нарушен Закон за биологичното разнообразие. По 3 са образуваните наказателни процедури за нарушения на законите за водите и опазване на околната среда.
За неизпълнение на дадени задължителни предписания са санкционирани 2 дружества с площадки в Стара Загора и Раднево, съответно с 2000 лв. и 4 000 лв. Имуществена санкция в размер на 5 000 лв. за нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух е наложена на обект в град Нова Загора. Обект в Стара Загора е глобен с 10 000 лв. за съхранение на излезли от употреба МПС-та без разрешително по Закона за управление на отпадъците. За извършване на дейност без комплексно разрешително, на дружество в град Ямбол е наложена имуществена санкция в размер на 50 000лв.
Акцент в контролната дейност на инспекцията през септември бяха проверките в защитени зони от Европейската мрежа „Натура 2000” относно режимите и забраните в заповедите им за обявяване, на обекти, включени в списъка за задължителен емисионен контрол и на търговски обекти за пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване.