НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора извърши 110 проверки през септември

25.10.2018 г.
Експертите на РИОСВ-Стара Загора извършиха 110 проверки на обекти в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области през септември. 
За констатирани пропуски в прилагането на екологичното законодателство са издадени 31 предписания и съставени 4 акта за административни нарушения. Две от наказателните процедури са започнати за нарушения на Закона за биологичното разнообразие. При контролни проверки експертите установиха нарушения за заповеди за обявяване на Защитени зони „Западна Странджа” и „Адата Тунджа” от Европейската екологична мрежа „Натура 2000”. Още два акта са съставени на юридически лица за неизпълнение на предписание и за неизвършване на собствени периодични измервания по компонент въздух.
През септември директорът е издал 2 наказателни постановления на стойност 11 100 лв. Глоба от 100 лв. е наложена на физическо лице от Твърдица за притежание на 7 екземпляра от защитените видове шипоопашата и шипобедрена костенурка. Второто наказателно постановление от 11 000 лв. е издадено на фирма от Гълъбово за нарушение на условие в комплексното разрешително.
През месеца не са констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда и не са налагани еднократни или текущи санкции.