НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

РИОСВ – Стара Загора и БДИБР провериха сигнал за замърсяване на р. Тунджа

12.10.2017 г.
Екип от експерти на РИОСВ, Регионална лаборатория  към ИАОС в Стара Загора, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив и община Тунджа извършиха проверки по сигнали за замърсяване на р. Тунджа в Ямбол и село Ханово, община „Тунджа“.
При извършения обход експертите установиха изтичане на отпадъчна вода с наличие на пяна от Индустриалния колектор на Ямбол, откъдето е взета водна проба за физикохимичен анализ.
От Ямбол до с. Ханово експертите не са констатирали оцветяване на водата или наличие на пяна в реката. Следи от червена утайка по брега са открити до помпената станция на Ханово, откъдето е взета проба от повърхностните води.
Не се установи наличие на мъртва риба в последователно проверените участъци в Ямбол и селата Кукорево и Ханово. 
На експлоатационното ВиК ЕООД – Ямбол е издадено предписание за осигуряване на постоянен засилен контрол на абонатите, включени в Индустриалния колектор, съгласно условията на сключените договори.
Взетите водни проби ще бъдат анализирани в лабораторни условия, съгласно разрешителното за зауставане на експлоатационното дружество, а повърхностната вода – по  показатели, определени от Басейновата дирекция в Пловдив.