Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 5.06.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-9-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИГГ) за „Създаване на 165,162 дка насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника в имоти с №№ 67338.822.33, 67338.822.55 в землището на гр. Сливен и имоти с №№ 72816.022.056, 72816.034.006,72816.034.045, 72816.034.044, 72816.042.009, 72816.047.023, 72816.047.073, 72816.047.040, 72816.050.011, 72816-050.022, 72816.050.139 в землището на с. Тополчане, общ. Сливен, засягащо защитена зона “Сините камъни - Гребенец” с код BG0002058
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-10-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Извеждане на санитарна сеч в насаждения стопанисвани от ДГС Елхово”, попадащо частично в границите на защитени зони „Дервентски възвишения 1” с код BG0000218, „Дервентски възвишения” с код BG0002026, „Дервентски възвишения 2” с код BG0000219 и „Западна Странджа” с код BG0002066.