ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2019 година виж всички »

Публикувано на 31.05.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 35 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на лозе и 8 бр. сондажи за напояване“ в имоти с № № 067003, 067004, 067005, 067006, 067007, 070012, 070013, 070014, 070015 и 070016 в землището на с. Малко Тръново, имот № 000456 в землището на с. Свобода, УПИ I и III2, кв. 36 по плана на с. Свобода, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 37 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща ферма за патици и изграждане на тръбен кладенец” в УПИI, кв, 93 (стопански двор), с. Гранит, общ. Братя Даскалови.