ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2017 година виж всички »

Публикувано на 31.03.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 34 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и  предварително третиране на излезли от употреба МПС в имот № 68850.200.18 по плана на гр. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 41 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на кланичен пункт и транжорна, закупуване на техника и монтиране на фотоволтаична система до 30 kW на покрива в имот № 69208.140.13 по кадастралната карта на с. Стефан Караджово, общ. Болярово