ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА виж всички »

Публикувано на 31.01.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Подробен устройствен план – план за застрояване за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ в поземлен имот с идентификатор 67338.99.61 в гр. Сливен
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-6445(2)/27.01.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Подробен устройствен план – план за застрояване за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ в поземлен имот с идентификатор 67338.99.61 в гр. Сливен. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-6445(2)/27.01.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на общ устройствен план на общ. Павел баня и изработване на подробен устройствен план за имот с идентификатор 16924.36.48 в землището на с. Горно Сахране, общ. Павел баня
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-5843(1)/31.01.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на общ устройствен план на общ. Павел баня и изработване на подробен устройствен план за имот с идентификатор 16924.36.48 в землището на с. Горно Сахране, общ. Павел баня. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-5843(1)/31.01.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на общ устройствен план на общ. Павел баня и изработване на подробен устройствен план за имоти с идентификатори 14026.55.3, 14026.55.403, 14026.55.7, 14026.55.149, 14026.55.19, 14026.140, 14026.55.399, 14026.55.139, 14026.55.22, 14026.55.96, 14026.55.26, 14026.55.114, 14026.55.146, 14026.55.44, 14026.55.402,  14026.55.400, 14026.55.401, 14026.55.52, 14026.55.60, 14026.55.65, 14026.55.69, 14026.55.71 и   4026.55.148,  землище на  с. Габарево, общ. Павел баня
 
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-17(2)/27.01.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на общ устройствен план на общ. Павел баня и изработване на подробен устройствен план за имоти с идентификатори 14026.55.3, 14026.55.403, 14026.55.7, 14026.55.149, 14026.55.19, 14026.140, 14026.55.399, 14026.55.139, 14026.55.22, 14026.55.96, 14026.55.26, 14026.55.114, 14026.55.146, 14026.55.44, 14026.55.402,  14026.55.400, 14026.55.401, 14026.55.52, 14026.55.60, 14026.55.65, 14026.55.69, 14026.55.71 и   4026.55.148,  землище на  с. Габарево, общ. Павел баня. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-17(2)/27.01.2022 г.