ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година виж всички »

Публикувано на 30.04.2020г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 20 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, продажба на резервни части и автосервизни дейности“ в имот № 77476.178.21 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 21 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на кашкавал” в УПИ № 40, кв. 79 в с. Кортен, общ. Нова Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 22 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на съществуващо котелно помещение, в производствена сграда на фуражно предприятие”, в поземлен имот с идентификатор 501028 с, Калояново, община Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 23 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 250 броя крави” в имот с идентификатор 38683.170.996, с. Кортен, общ. Нова Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 25 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на работилница за производство на бутиков сладолед” в УПИ I-324, кв.57 по плана на с. Православ, общ. Братя Даскалови.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 27 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Площадка за съхранение и преработване на пластмасови отпадъци“ в имоти с идентификатори 67338.177.79, 67338.177.77 и 67338.177.78 в гр. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 28 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: Разширение и модернизация на кравеферма” в имот № 48101.144.1 по кадастралната карта на с. Миладиновци, общ. Тунджа.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 29 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Разширение на птицеферма, чрез изграждане на нова сграда за 18 375 броя кокошки - носачки, ограда, увеличаване капацитета на съществуващото торохранилшце и закупуване на технологично оборудване“ в имот № 05308.46.4 по кадастралната карта на с. Болярско, общ. Тунджа.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 30 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на система за капково напояване на съществуващо лозово стопанство с площ 52,0416 ХА“ в имоти с № № 27111.48.211; 27111.48.212; 27111.48.247; 27111.48.215; 27111.48.213 и 27111.48.270 по кадастралната карта на с. Езеро, общ. Нова Загора.