Природа

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2021 година виж всички »

Публикувано на 29.10.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-26-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот с идентификатор 47528.119.2, местност „Полето” по КККР на с. Медвен, общ. Котел, обл. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ-27-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) “Промяна от „земеделска” към „горска” територия на имот с идентификатор 11658.74.5 в землището на с. Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-28-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) “Промяна от „земеделска” към „горска” територия на имоти с идентификатори 63149.1.337, 63149.2.358, 63149.2.285, 63149.83.91, 63149.83.110, 63149.83.180, 63149.83.221, 63149.83.222, 63149.83.236, 63149.83.243, 63149.212,74, 63149.212.115, 63149.212.167, 63149.253.497 в землището на с. Лозен, общ. Стара Загора”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-29-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Създаване на трайни насаждения от сливи, изграждане на ажурна ограда и закупуване на селскостопанска техника” в землището на с. Горска поляна, общ. Болярово, обл. Ямбол ”.