ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година виж всички »

Публикувано на 29.06.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 52 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Преустройство на част от съществуващи промишлени сгради в работилница за производство на бои” в поземлен имот с идентификатор 27382.500.9020 по кадастралната карта на гр. Елхово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 53 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Промяна функцията на съществуващо мазутно стопанство в площадка за производство на стоки с приложение в битовата и индустриална химия” в поземлен имот с идентификатор № 87374.515.20 по кадастралната карта на гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 54 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Разширение и преустройство на съществуващо предприятие за месодобив и месопреработка” в имот № 056014 в землището на с. Гергевец, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 55 – П/ 2018 г.  за да се извърши поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Становище по екологична оценка (ЕО) № 2-2/2016 г. за Общ устройствен план (ОУП) на Община Гурково 
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 56 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на бензиностанция, газостанция, пълначно за туритически бутилки, ТИР паркинг и търговска сграда със заведение за бързо хранене” в поземлен имот № 48787.15.51 по кадастралната карта на с. Могила, общ. Тунджа.