Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 29.05.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-8-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействиe на инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на биологични орехови насаждения в имоти с №№ 69674.27.4, 69674.28.34, 69674.27.18, 69674.27.65, 69674.28.434, 69674.27.42, 69674.28.25, 69674.28462, 69674.27.80, 69674.27.17 и закупуване на техника с прикачен инвентар в землището на с. Странджа, общ. Болярово”, попадащо в защитени зони “Западна Странджа” с код BG0002066 по чл.6, ал.1, т.З и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Дервентски възвишения 2” с код BG0000219