ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 29.01.2016 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-7-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Преструктуриране и конверсия на винени лозя, чрез засаждане на лозови насаждения на площ от 16,2859 ха, изграждане на подпорна конструкция на площ от 16,2859 ха и изграждане на хидромелиоративни съоръжения - система за капково напояване на винени лозя с обща площ от 16,2859 ха в имоти с № № 021049, 021050, 021051, 021052, 021057, 021069, 021070, 021075 и 021076 в землището на с. Славейково, общ. Елхово, с възложител „Изба Славейково“ ЕАД, гр. Харманли
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-8-ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на система за капково напояване на насаждения от култивирана шипка и водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения- два броя шахтови кладенци” в поземлен имот № 057012 в землището на с. Пчела, общ. Елхово, с възложител „НВ Агротрейд“ ООД, 1606 гр, София
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-9-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на крайпътен обслужващ обект - бензиностанция, газстанция, ресторант, магазин, стаи за почивка,паркинг за МПС, бани и тоалетни за свободно ползване, тържище-базар за непреработена селскостопанска продукция” в поземлен имот № 033071 по КВС на с. Кирилово, общ. Елхово възложител Петър Борисов Яръмов, гр. Елхово