Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година виж всички »

Публикувано на 29.01.2016 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-З-ОС/2016 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на горскостопански план (ГСП) за “Извършване на лесовъдски мероприятия, извеждане на (техническа сеч) в подотдели 161 „в”, 162 „г”, „д”, „е”, „з”, „к”, „н”, 163 „а”, „б”, „в”, „г”, „д”, 164 „а”, „б”, „в”, „д”, „е”, 165 „а”, „б”, „в”, „г”, 167 „а”, 504 „г” на територията на ДЛС «Мазалат»”, попадащо в границите на защитени зони „Централен Балкан-буфер” с код BG0002128 и „Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 с възложител: ТП ДЛС - Мазалат, с. Горно Сахране