ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2016 година виж всички »

Публикувано на 28.10.2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 83 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение:Разширение и реконструкция на биволовъден комплeкс в УПИ I 10, 30 и УПИ II 2, 11, 12, 13, 14, кв. 1 по плана на  с. Лозенец, общ. Стралджа
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 84 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Преструктуриране и конверсия на винени лозя:  изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване в имоти с номера 370013, 370095, 330187, 320001, 320002, 320003, 320004, 350019, 35005, 350057 и 350029  в землището на с. Иречеково, община Стралджа