ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2020 година виж всички »

Публикувано на 28.08.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 64 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на сондажен кладенец за противопожарно осигуряване” в поземлен имот с идентификатор 67338.606.6, гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 65 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), продажба на резервни части и автосервизни услуги и търговска дейност с черни и цветни метали в УПИ I-491, кв. 46, с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 66 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване върху лозови насаждения“ в имоти с идентификатори 32771.350.1, 32771.350.100, 32771.350.101, 32771.350.102, 32771.350.103 и 32771.350.104 в землището на с. Иречеково, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 26 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на склад за съхранение на боеприпаси“ в имот № 00045.2.937 в землището на с. Мокрен, общ. Котел.