ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2021 година виж всички »

Публикувано на 28.05.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 32 - ПР/2021 г. да не се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изграждане на присъединителен газопровод с Рраб =1,0 Мра на „Глобъл Коммерс - 1“ ООД от АГРС „Ямбол“ в имот № 87374.69.640 по кадастралната карта на гр. Ямбол до площадка за метанстанция на „Глобъл Коммерс - 1“ ООД в имот Хе 23501.10.94 по кадастралната карта на с. Дражево, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 33 - ПР/2021 г. да не се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци” в имот № 87374.519.92 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол".
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 34 - ПР/2021 г. да не се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Проектиране и. изграждане на 7 нови склада към 11 съществуващи в складова база „Кара Кос“ в имот № 49494.667.104 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж".