ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2017 година виж всички »

Публикувано на 28.04.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 46 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Твърдица в имоти № 000477 и №  000493 землището на гр. Твърдица
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 47 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение в имоти № № 000101 и 000109 в землището на с. Змейово, общ. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 48 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда „кравеферма” и технологичното й преустрайство в овцеферма за отглеждане на 200бр. овце-майки с приплодите” в УПИ I-390, кв. 72 „в” в с. Опан, общ. Опан