ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година виж всички »

Публикувано на 28.02.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 6 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Въвеждане в експлоатация на два броя котли на твърдо гориво, представляващо (дърва за горене в добавък генерираните при производството на мебели чисти дървесни стърготини и дървесни изрезки от тяхното разкрояване) за нуждите на система за отопление на цех за производство на мебели, търговска и административна част“ в имот № 68850.522.411 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 7 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец с цел допълнително водоснабдяване на е. Казанка”, в поземлен имот с идентификатор 35153.2.8, землище на с. Казанка, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 8 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/ за водоснабдяване на „ Атракционен парк на розата и розовото масло” в поземлен имот с идентификатор 83199.141.25, гр. Шипка.
Р Е Ш Е Н И Е ЕО № СЗ – 1 – ЕО/ 2019 г.  за Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен план за застрояване - ПУП-ПЗ на имот № 73420.63.448 по кадастралната карта на с. Тулово, общ. Мъглиж за „ Изграждане на фотоволтаична електроцентрала.