ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2014 година виж всички »

Публикувано на 28.02.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-18-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на два тръбни сондажни кладенеца за добив на подземни води за допълнително водоснабдяване в имоти с идентификатори № 67338.9.6 и 67338.95.4 , Индустриална зона, гр. Сливен
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-19-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на рибовъдна ферма и водовземане от подземни води, чрез ново съоръжение за подземни води в имот № 002011 в землището на с. Сотиря, общ. Сливен"
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-20-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на система за капково напояване за насаждения от ябълки, праскови и череши в имоти с № № 036001, 037012, 037019, 034042, 034057, 034058 и 037081 в землището на с. Камен, общ. Сливен"
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-21-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на плодове и зеленчуци с капацитет до 12 т/ден в УПИ VІ, кв.76 по плана на с. Дъбово, общ. Мъглиж"
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-1-EO/2014 г. за преценяване  необходимостта  от извършване на екологична  оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони на "Общински план за развитие на община Гурково 2014 - 2020"