ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2022 година виж всички »

Публикувано на 28.01.2022 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 6 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен комплекс, който ще включва магазини и складове за промишлени стоки, магазини и складове за хранителни стоки, организиране на пазари, крайпътен хотелски комплекс, паркинг за леки и тежкотоварни автомобили, ритейл парк със заведения, магазини за хранителни стоки, бензиностанция и станция за ток” в поземлен имот с идентификатор 38563,13.191 в землището на с. Копринка, общ, Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 4 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 77030.19.91 в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа за изграждане на фотоволтаична електроцентрала е инсталирана мощност до 1 MW”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 5 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Програма за управление на отпадъците на община Павел баня за периода 2021-2028 г.”
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 6 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 30990.48.69 в землището на село Злати войвода, общ. Сливен за изграждане на фотоволтаична електроцентрала”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 7 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на имот с идентификатор 14026.27.56 в землището на с. Габарево, общ. Павел баня за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 5 MW”.