ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2015 година виж всички »

Публикувано на 27.11.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ №СЗ-115-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Организиране на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба МПС и продажба на резервни части в имот № 002064 в землището- на с. Овощник, общ. Казанлък
  • РЕШЕНИЕ №СЗ-116-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на пункт за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот с идентификатор № 51809.505.4903, гр. Нова Загора
  • РЕШЕНИЕ №СЗ-117-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Създаване и експлоатация на лозово насаждение в землището на селата Пет Могили и Златари на площ от 145,881 дка със система за капково напояване в землището на с. Пет могили, общ. Нова Загора и с. Златари, общ. Тунджа
  • РЕШЕНИЕ №СЗ-118-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Изграждане на инсталация за производство на оцветители и адитиви в имот № 27382.500.259 по плана на гр. Елхово.