ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 27.02.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-24-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на когенерация с маслен котел и ORC цикъл за производство на електрическа енергия от биомаса с мощност до 1,5 MW" в УПИ I 1767 по ПУП на промишлена зона „Изток” на гр. Тополовград, общ. Тополовград
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-25-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на лозови масиви и система за капково напояване" в имоти с № № 024055, 062045, 063016, 068013, 062034, 062027 и 063006 в землището на с. Николаево, общ. Сливен
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–26–ПР/2015 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на животновъдно стопанство, собствен водоизточник/3 броя тръбни кладенци/ и закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар" в имот с идентификатор 69674. 14. 623 в землището на с. Странджа, общ. Болярово
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-27-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за производство на карбамид-формалдехидна смола с капацитет 43 800 тона смола годишно и монтиране на парогенератор на природен газ с проектна мощност 6,55 Мвт" в УПИ III-503 кв. 76 по плана на с. Горно Сахране, общ. Павел баня
  • РЕШЕНИЕ № СЗ–28–ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на тир-паркинг с пътна връзка в  поземлен имот с № 10061,местността „Чобанка”, землището на с. Гергевец, общ. Сливен