Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 27.02.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-З-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Извършване на закриване и рекултивация на депото с преустановена експлоатация на Община Стралджа” в имот № 69660.420.1 в м. „Дружба” в землището на гр. Стралджа, общ. Стралджа, попадащо в границите на защитена зона “Река Мочурица” с код BG0000196
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-4-ОС/2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на План „Инвентаризация, Горскостопански план и План за защита от пожари на горски територии, собственост на Община Тополовград”, попадащ в границите на защитени зони „Сакар” с код BG0000212, „Сакар” с код BG0002021, „Река Тунджа 2” с код BG0000195, „Ждрелото на река Тунджа” с код BG0000217 и „Дервентски възвишения 1” с код BG0000218