ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година виж всички »

Публикувано на 26.10.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 78 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води с цел захранване на машини за изкуствен сняг за обект „Ски писта, ски съоръжение и бистро”, разположени в ПИ с идентификатор 39030.31.13 по КК на гр. Котел;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 79 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:  „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на общ. Чирпан” в имот с № 001441 в землището на гр. Чирпан;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 80 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), продажба на резервни части и негодни за употреба батерии и акумулатори в имот № 35167.501.9412 по кадастралната карта на гр. Казанлък;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 81 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води с цел водоснабдяване на предприятие за производство на парфюмерийно-козметични продукти и автомивка, разположени в ПИ с идентификатор 35167.17.22 по КК на гр. Казанлък;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 83 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на поливна система за трайно насаждение от орехи в собствени и арендувани имоти” в землищата на село Попово и село Дъбово, община Болярово;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 3 – EO/ 2018 г.   за „Програма за управление на отпадъците за периода 2018-2020 г. на общ. Павел баня.