ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2014 година виж всички »

Публикувано на 26.09.2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № C3-62-ПP/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за  Водовземане от съществуващ напорен водопровод „Циганска река“, гр. Твърдица с цел производство на електроенергия чрез   три  микро водно-електрически централи МВЕЦ „Твърдишка 1“, МВЕЦ „Твърдишка 2” и МВЕЦ „Твърдишка 3”  съответно в следните имоти 72165.631.21; 72165.631.25 и 72165.631.28 в  землището на гр. Твърдица
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-75-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец /ТК/ в УПИ I – 697, кв. 69 по плана на с. Зимница, общ. Стралджа
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-76-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за Първоначално залесяване на неземеделски земи по мярка 223 от „Програмата за развитие на селските райони“ в имоти с № № 69674.14.619, 69674.20.3, 69674.20.6, 69674.21.1, 69674.21.3, 69674.21.80, 69674.21.159, 69674.21.965, 69674.33.21, 69674.33.23 в землището на с. Странджа; имоти с № № 83051.29.605, 83051.29.612, 83051.53.607, 83051.56.5 в землището на с. Шарково и имоти с № № 045053, 076025, 076028, 076029, 076030, 076031 и 076034 в землището на с. Воден, общ. Болярово