ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2021 година виж всички »

Публикувано на 26.02.2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 6 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по съхранение, кондициониране, възстановяване/регенериране на разтворители и други отпадъчни химични органични вещества с висока степен на чистота“, в недвижим имот със застроена в него сграда, идентификационен номер 87374.515.20.15, по кадастралната карта на гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 8 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 260 броя овце, трафопост и ново водовземно съоръжение”, в поземлен имот е идентификатор 29283.76.526, с. Жеравна, общ. Котел.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 9 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за производство на корпусна и мека мебел, складово стопанство и въвеждане в експлоатация на котел на твърдо гориво (генерирани при производството на мебели чисти дървесни стърготини, дървесни изрезки и талаш)” на площадка образувана от поземлени имоти с идентификатори 87374.513.5, 87374.513.7, 87374.513.8, 87374.513.9, 87374.513.12, 87374.513.29, . 87374.513.30, 87374.513.31, 87374.513.32, 87374.513.33, 87374.513.34, 87374.513.35, 87374.513.36 и 87374.513.37, гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 10 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект за аквакултури в съществуващ язовир” в имот № 000030 в землището на с. Роза, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 5 - EO/2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за  „Програма за управление на отпадъците на община Ямбол за периода 2021-2028 г.”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 6 - EO/2021 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за  „Изменение на общ устройствен план на община Сливен за територията, в която попадат поземлени имоти с № 027002 и 027003 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен.