Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2021 година виж всички »

Публикувано на 26.02.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-5-ОС/ 2021 г.  за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП) „Създаване на овощни градини от вишни в поземлени имоти с идентификатори 87031.94.25 и 87031.96.1 по КККР на с. Ябланово, общ. Котел, обл. Сливен”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-6-ОС/ 2021 г.  за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП) „Удължаване срока за временно ползване на земеделска земя в имот с идентификатор 35660.18.3 с площ от 500 кв. м., Базова станция (БС-5101) в местността „Гергевец” в землището на с. Камен, общ. Сливен”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-7-ОС/ 2021 г.  за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие за инвестиционно предложение (ИП)  „Промяна на предназначението на имот с идентификатор 17097Л 1.49 в землището на с. Горска поляна, общ. Болярово.