ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2016 година виж всички »

Публикувано на 26.02.2016 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-19-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение Увеличаване капацитета на производство на съществуващо предприятие за преработка на зеленчуци, в поземлен имот № 109003 землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора , което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони с възложител „Диони” ООД
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-20-ПР/2016 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение Цех за пакетиране и преработка на плодове в имот № 117001 в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора, което няма вероятност да окаже Значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони с възложител „АГРИСПА” ООД, гр. Стара Загора