ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2018 година виж всички »

Публикувано на 26.01.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 5 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни (битови и строителни) отпадъци в имот с идентификатор 000373 в землището на гр. Гълъбово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 6 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на собствен водоизточник – експлоатационен тръбен кладенец (ЕТК)  за водоснабдяване (поливни и противопожарни нужди) в поземлен имот № 000960 в землището на с. Скобелево, общ. Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 7 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Разширение на производствената дейност с включване на неопасни строителни отпадъци към инсталация за рециклиране/оползотворяване на отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 77476.507.46 и 77476.507.48 в с. Хрищени, общ. Стара Загора.