ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година виж всички »

Публикувано на 25.09.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 68 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба” в язовир „Моста-2”, поземлен имот (ПИ) 36395.58.163, землище на с. Караново, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 70 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:  „Изграждане на тръбен кладенец - ВС - 1/20” в имот с идентификатор 37507.45.53, с, Ковачево, общ. Раднево.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 71 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:  „Изграждане на стадион и съпътстваща инфраструктура” в поземлен имот с идентификатор 62983.68.400, землище на с. Розово, общ. Казанлък.