ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 25.09.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ№СЗ-88-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на биогазова инсталация с индиректно използване на оборска тор с електрическа мощност 180kW и топлинна мощност 216 kW” в имот с № 030132 в землището на с. Симеоново, общ. Тунджа
  • РЕШЕНИЕ№СЗ-90-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Създаване на животновъден обект за отглеждане на животни, добиване на животинска продукция и обслужващи дейности в имот № 67338.871.567 в землището на гр. Сливен
  • РЕШЕНИЕ № КОС-01-2512-ПРК/2015 г. за инвестиционно предложение за „Използване на RDF - горими отпадъци и въглища в скарна предкамера към енергиен котел ЕК 2 с цел получаване на енергия в ПИ с идентификатор 67338.603.61 Южна промишлена зона на гр. Сливен , на територията на „Топлофикация - Сливен” ЕАД гр. Сливен