ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2021 година виж всички »

Публикувано на 25.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ №СЗ - 43 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка на плодове” в поземлен имот с идентификатор 72165.502.2409 в гр. Твърдица.
РЕШЕНИЕ №СЗ - 44 - ПР/2021 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на автосервиз, заведение за обществено хранене и охраняем паркинг за товарни автомобили“ в поземлен имот с идентификатор 16688.65.7 с. Горно Александрово, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 27 - EO/2021 г. да не се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен - план за застрояване - ПУП-ПЗ за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност до 1,6 MWp поземлени имоти с идентификатори 65303.17.5 и 65303.17.24, землище на с. Самуилово, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 28 - EO/2021 г. да не се извърши екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен - план за застрояване - ПУП-ПЗ за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 4 MWp” в поземлен имот е идентификатор 67338.835.78, землище нагр. Сливен.