ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година виж всички »

Публикувано на 25.05.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 37 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Почистване коритото на р. Тунджа от наносни отложения , дървесна и храстова растителност в участък от км 57+457 до км 58+546, землището на с. Розово, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 38 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в имот № 77476.507.17 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 39 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на спортен комплекс” в УПИ I-30028,30031,30040 масив 30, с. Бояджик, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 40 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на нови 8 склада към 61 съществуващи и 2 водоема за противопожарни нужди с вместимост 250 м3 в складова база „Бузово кале” в имот № 000017 в землището на с. Бузовград и имот № 000499 в землището с. Средногорово, общ. Казанлък.