ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА виж всички »

Публикувано на 25.03.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на общ устройствен план на общ. Нова Загора за имот с идентификатор 48725.38.446 в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора“
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-1420(2)/16.03.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на общ устройствен план на общ. Нова Загора за имот с идентификатор 48725.38.446 в землището на с. Млекарево, общ. Нова Загора ". На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1420(2)/16.03.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на общ устройствен план на общ. Елхово, израбоване на подробен устройствен план – план за застрояване - за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 81121.210.192 по кадастралната карта на с. Чернозем, общ. Елхово
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-1465(2)/22.03.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на общ устройствен план на общ. Елхово, израбоване на подробен устройствен план – план за застрояване - за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 81121.210.192 по кадастралната карта на с. Чернозем, общ. Елхово. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Информацията е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1465(2)/22.03.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ПРОГРАМА
„Изменение на общ устройствен план на общ. Мъглиж, израбоване на подробен устройствен план – план за застрояване - за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ в имоти с № № 24342.78.387 и 24342.78.356 по кадастралната карта на с. Дъбово, общ. Мъглиж
В РИОСВ Стара Загора е постъпило искане с вх. № КОС-01-1181(2)/23.03.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Изменение на общ устройствен план на общ. Мъглиж, израбоване на подробен устройствен план – план за застрояване - за изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ в имоти с № № 24342.78.387 и 24342.78.356 по кадастралната карта на с. Дъбово, общ. Мъглиж. На основание чл. 13, т. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО.
Към искане № КОС-01-1181(2)/23.03.2022 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЛАН/ ПРОГРАМА
„Частично изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа до 4 MW“.
Във връзка с постъпило искане от „Трон Енерджи“ ЕООД, гр. Казанлък с вх. № КОС-01-1184(2)/23.03.2022 г. по реда на чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за „Частично изменение на ОУП и изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа до 4 MW“ в имоти с № № 24342.78.39 и 24342.78.355 по кадастралната карта на с. Дъбово, общ. Мъглиж, на основание чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесеното искане по Приложение 4.
Искането е на разположение в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
Към искане № КОС-01-1184(2)/23.03.2022 г.