ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2022 година виж всички »

Публикувано на 25.02.2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 10 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Газифициране на котелно помещение, изграждане на осветление за отглеждане на растения, оборудване на 3 броя хладилни агрегати, изграждане на климатична система, покривна фотоволтаична централа и закупуване на подемно-транспортно и технологично оборудване за нуждите на оранжерия” в имот е идентификатор 55484.7.283, землище на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 11 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на шест броя жилищни сгради” в поземлени имоти с идентификатори 27499.181.4, 27499.181.55 и 27499.181.72 землище на с. Енина, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 12 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: „Изграждане на-къщи за гости, паркинг и пътна връзка” в поземлен имот с идентификатор 00697.37.11, землище на с. Асен, общ. Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 13 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части нови и втора употреба“ в имот № 30870.80.3 по кадастралната карта на с. Зимница, общ. Мъглиж.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 13 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди и производствено-складова база” в поземлен имот с идентификатор 67338.95.4, землище на гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 14 - ПР/2022 г. да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на насаждения от култивирана шипка върху имоти с № № 69660.382.69, 69660.382.70, 69660.382.158 и 69660.382.159 по КККР на гр. Стралджа и закупуване на дъждовална инсталация за напояване на насаждения от маточина върху имоти с № № 69660.150.11, 69660.150.41,69660.150.51,69660.150,89, 69660.150.90, 69660.150.91, 69660.160.28,69660.150.93, 69660,240.76, 69660.240.77, 69660.240.84 и 69660,240.85 по КККР на гр. Стралджа, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 15 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план — ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична централа., с мощност до 25 MWp“ в имот № 67338.92.43 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 16 - ЕО/2022 г. да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план - ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност до 2,5 MWp“ в имот № 67338.77.41 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 17 - ЕО/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост е предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на общ устройствен план на общ. Павел баня, изработване на подробен устройствен план - план за застрояване на имоти с идентификатори 14026.55.404, 14026.55.7, 14026.55.149, 14026.55.19, 14026.55.140, 14026.55.399, 14026.55.139, 14026.55.22, 14026.55.96, 14026.55.26, 14026.55.114, 14026.55.146, 14026.55.44, 14026.55.402, 14026.55.400, 14026.55.401, 14026.55.52, 14026.55.60, 14026.55.65, 14026.55.69, 14026.55.71 и 14026.55.148 в землище на с. Габарево, общ. Павел баня за изграждане на фотоволтаична електроцентрала и парцерални планове за ел. и ВиК захранване на 13 бр. поземлени имоти с идентификатори 14026.55.404, 14026.55.7, 14026.55.149, 14026.55.19, 14026.55.399, 14026.55.139, 14026.55.22, 14026.55.96, 14026.55.26, 14026.55.146, 14026.55.402, 14026.55.400 и 14026.55.401 в землището на с. Габарево, община Павел баня”.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 19 - ЕО/2022 г. да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Изменение на общ устройствен план на община Павел баня за поземлен имот е идентификатор 16924.36.48 в землището на е. Горно Сахране, общ. Павел баня, изработване на подробен устройствен план - план за застрояване, парцеларни планове за ел. и ВиК захранване“.