ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2019 година виж всички »

Публикувано на 25.01.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 8 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение “Проектиране и изграждане на производствен Обект 102А за пресоване и нарязване на заряди от твърди балиститни горива и барути за заряди за артилерийски системи” на територията на Завод 3 на „Арсенал” АД в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3 землището на гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 9 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение„Изграждане на лозов масив със система за капково напояване и мелиоративни дейности  с обща площ 825,757 дка в поземлени имоти с № № 77030.22.07, 77030.22.08, 77030.22.09, 77030.22.10, 77030.22.11, 77030.22.13, 77030.22.14, 77030.22.16, 77030.22.17, 77030.22.18, 77030.22.23,  77030.22.27, 77030.22.28, 77030.24.02,  77030.24.03 и 77030.24.52  в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 11 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на лозов масив със система за капково напояване с обща площ 144,728 дка в поземлени имоти с № № 6977, 6698 , 6622, 6690, 6668, 6978, 6661, 6703, 6686, 6975, 6682, 6979, 6641, 6681, 6645, 6635, 6643, 6644,  6980, 6679,6693, 6637, 156001, 6671, 6650, 6619, 6654, 6648, 6646, 6673,6627, 6651, 6640, 6662, 6652, 156006, 156003, 156010,6702, 6628, 6701, 6696, 156009, 6670, 6680, 6625, 156013, 6678, 6610, 6633, 6776,7024,
6508, 6621, 6624, 6626, 6629, 6631, 6632, 6636, 6642, 6647, 6653,6655, 6656, 6675, 6676, 6677, 6688, 6691,6692, 6697, 6663, 156019, 156018 ,6639, 6611, 6638, 156015, 156007, 156014, 156023, 6617, 156004, 6658, 6783, 6660, 6666, 6659, 6664, 153011, 6616, 6786, 6733, 6734, 8409, 6536, 156012, 156024, 156002,6683,6618,6685, 6630, 6700, 156021, 156020, 156011, 156008, 156022, 6657, 6669, 6687“в землището на с. Главан, общ. Гълъбово.
Р Е Ш Е Н И Е за поправка на очевидна фактическа грешка № СЗ – 10 – ПР/ 2019 г.  

Р Е Ш Е Н И Е ЕО № СЗ – 2 – ЕО/ 2019 г.  за инвестиционно предложение Подробен устройствен план – ПУП-ПЗ за имот общинска собственост № 06848.12.15 с площ 68337 кв.м по кадастралната карта на с. Бузовград, общ. Казанлък.