ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година виж всички »

Публикувано на 24.11.2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 81 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоражение- експлоатационен тръбен кладенец, с цел поливане на зелни тревни площи (други цели)“, в поземлен имот с идентификатор 30898.26.389, с. Зимница, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 82 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на комплексна автоснабдителна станция (за светли горива и пропан - бутан), пълначно за бутилки, обслужваща сграда и метална козирка“, в поземлен имот с идентификатор 67338.603.432, в землище на гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 18 - EO/2020 г. да не се извърши екологична оценка на Подробен устройствен план - ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 600 KW" в имот №67338.98.45 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е  № СЗ - 19 - EO/2020 г. да не се извърши Екологична оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите н опазване в защитените зони за „Изменение на общ устройствен план на община Сливен за поземлени имоти с идентификатори 67338.175.4 и 67338.175.16 по кадастралната карта на гр. Сливен.