ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2019 година виж всички »

Публикувано на 24.09.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 59 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервиз ни дейности”, в поземлен имот с идентификатор 87374.39.349 в землището на гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 60 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Производство на корпусна и мека мебел, въвеждане в експлоатация на климатични инсталации (чилърен тип) и отоплителна система от три генератора за горещ въздух, на твърдо гориво, включващи енергийно оползотворяване на получените изрезки, талаш, стърготини и парчета от производството на мека мебел (чист дървен материал)“ в имот № 87374.511.485 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 61 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Реконструкция на обекти №№ 77, 78, 79, 80, 78А, 79А и 80А, с цел изграждане на технологична линия за механична обработка на заряди от твърди балистични горива и нанасяне на брониращ състав върху тях, на площадката на Завод 3” в имот № 35167.119.3 по кадастралната карта на гр, Казанлък, общ, Казанлък.