Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2015 година виж всички »

Публикувано на 24.07.2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-23-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на „План за отглеждане и увеличаване площта на трайни насаждения от шипки” в имоти с №№ 011002, 011012, 011001 в землището на с. Златари, общ. Тунджа, попадащ в защитена зона „Свети Илийски възвишения” BG0000401
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-24-ОС/ 2015 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение на гробищен парк в имот № 063013 в землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628