ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки на РИОСВ-Стара Загора

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО: 
Получател:
РИОСВ - Стара Загора
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.
*******
Банкова сметка на ПУДООС,
за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:

Получател:
ПУДООС
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC: BNBG BGSD=====================


2016 година виж всички »

Публикувано на 24.06.2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 43 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на нов обор с доилна зала и силажни ями в съществуваща кравеферма в ПИ №000377 в землището на с.Крива круша, общ. Нова Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 44 – ПР/2016 г. Привеждане в съответствие със ЗПБ на концесия за добив на подземно богатство –строителни материали от находище „Срем”, разположено в землището на с. Срем, община Тополовград, област Хасково и за удължаване на срока на предоставената концесия
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 45 – ПР/2016 г. инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали, съхранение и предварителна обработка (сортиране и рязане) в имот № 77476.507.47 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора